Om

Om Kristina Björn

Kristina Björn

Med en teknisk gymnasieutbildning och några års arbetslivserfarenhet i bagaget började jag mina studier på Lärarhögskolan i Göteborg hösten 1990. Ett vägval jag aldrig ångrat. Efter examen i januari 1994 och knappa två år i yrket rekryterades jag till den nystartade Söderskolan i Heberg söder om Falkenberg, en skola med ambition att tänka nytt och erbjuda kreativt lärande för kompetenta, ansvarstagande unga vuxna.

Arbete i lärarlag, tematisk undervisning och autentiska lärsituationer var vardag på skolan och under min tid på Söderskolan hade jag utöver min lärartjänst flera övriga uppdrag så som arbetslagssamordnare, schemaläggare och datoransvarig.

2002 fick jag anställning som en av fyra centralt placerade IT-pedagoger i Falkenbergs kommun. Uppdraget var att utveckla undervisningen i kommunens skolor med hjälp av befintlig IT-miljö. Förutom aktiviteter ute på skolorna med lärare och elever arbetade vi IT-pedagoger med att formulera, förankra och implementera barn- och utbildningsförvaltningens IT-riktlinjer. Vi utvecklade även en ny IT-miljö för kommunens skolor i samverkan med kommunens IT-avdelning.

2006 fick jag successivt överta ansvaret för samtliga IT-frågor på Barn- och utbildningsförvaltningen som IT-samordnare och strateg. Det inkluderade bland annat ansvar för såväl administrativa som pedagogiska verktyg som ProCapita, First Class, SiteVision och Unikum.

Våren 2007 tillkom ett särskilt uppdrag som projektledare för Falkenbergs 1-1 projekt. Mellan 2007 och 2011 växte denna satsning successivt och efter tre år införlivades 1-1 i skolornas ordinarie verksamhet. Arbetet, som också innehöll ett stort mått av pedagogiskt utvecklingsarbete, rönte stort intresse nationellt och lärare, ledare och beslutsfattare från cirka 130 svenska kommuner besökte Falkenberg med anledning av arbetet med 1-1 under denna period.

Hösten 2011 avslutade jag min anställning i Falkenberg och startade Enrich Education AB. Samtidigt rekryterades jag av TÄNK OM (TO i Sverige AB) som kvalitetschef på deltid. Inom ramen för denna anställning ägnade jag mycket tid åt kvalitet och intern uppföljning, men även utbildningsdesign, kundkontakter, processledning, rekrytering och produktutveckling, det senare inte sällan i samarbete med TÄNK OMs namnkunniga konsulter. Jag ansvarade också för utvecklingen av TÄNK OM Kvalitet i samarbete med Ungdomsbarometern, ett helt unikt uppföljningsverktyg för 1-1 skolor och har utöver det arbetat med både föreläsningar och workshops. Parallellt med min anställning genomförde jag också uppdrag för bland andra PWC, SKL, Kairos Future, LIN Education och Apple.

I september 2013 avslutade jag på egen begäran min anställning som kvalitetschef för att med Enrich Education som bas och blanda andra Scandinavian Education som samarbetspartner arbeta vidare med att på olika sätt bidra till skolutveckling inom och utanför Sveriges gränser. Bland uppdragsgivarna sedan dess återfinns åtskilliga skolhuvudmän så som Luleå, Västra Göteborg, Sollentuna, Hylte och flera av Academedias varumärken. Jag har också haft uppdrag som Curriculum Expert för MacSupport Educations räkning och är sedan ett år tillbaka även certifierad Apple Education Trainer (AET) med särskilt fokus på ledarskap. Sedan 2013 har jag dessutom genomfört ett antal utbildningar i strategisk upphandling för digital skola i samarbete med upphandlingsjurist Magnus Josephson, Magnus Josephson AB. Våren 2017 kommer jag ut med en bok på detta tema på Gleerups förlag.

 

Om Enrich Education AB

Enrich Education AB grundades 2011 i Falkenberg och ägs av Kristina Björn, legitimerad lärare med mångårig erfarenhet av skolutveckling, ledarskap, pedagogik och lärande, ofta med IT som medel och katalysator. Enrich Eduation erbjuder konsulttjänster inom utbildning och skola, näringsliv och andra intresserade såväl i som utanför Sverige.